• بهره‌برداری از فاز اول دولت همراه؛ ارائه ۵۵ خدمت در قالب یک اپلیکیشن http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۵/۱۶/٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪۹b-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱/ …