• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/02/26 ساعت 14:13

    آقای افشار رو خیلی پیش میومد که از نزدیک ببینم. گویا نسبتی با همسایه‌ی دیوار به دیوار خانه‌ی پدری داشت و با خانواده میومد و بهشون سر می‌زد …. یادش گرامی. انسان باوجدانی بود.