• هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم افزایش تولید میدان کرنج معادل ۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است. سرفصل قرارداد (HOA) با کنرسیوم پرگس بر اساس مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب امضا می‌شود نه IPC؛ /۳