• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/26 ساعت 15:09

    مرکل وموگرینی،صریح و روشن، دو وجه ازنگرش جدیداروپا به برجام را مطرح نمودند؛وجوهی که ترکیب آن دو،تبدیل برجام به توافقی ابزاری برای حصول آن چیزی است که در برجام سخنی ازآن نیست. ویژگی مهم این دوره از گفتگوآن است که برای جلوگیری ازاتفاقی شبیه خروج آمریکا، صریح و روشن باهم سخن بگوییم.