• دکتر دِری‌ها در دادگاه؛ بنیانگذار بیتس از پزشک هم نام خود شکایت کرد http://dgto.ir/y۲d