• تصاویر زنده منتسب به گوشی گلکسی J۶ سامسونگ منتشر شد http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۵/۱۶/٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۸٪b۳٪d۸٪a۸-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪da٪af٪d۹٪۸۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪db٪۸c-j۶/ …