• اندروید P اعمال بعضی تنظیمات را به طور هوشمند پیشنهاد می‌کند http://dgto.ir/y۱r