• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/02/26 ساعت 19:20

    هرات بى نظیره آرزوم اینه که یک بار دیگه هرات رو ببینم دفعه پیش توى هرات دو ماشین پر سرباز مسلح ما رو اسکورت مى کردن.یک روز صبح زود در هرات زدیم بیرون بى محافظ!چه نشئه اى داشت میان مردم هرات چرخیدن