• توتال به روشنی‌اعلام‌ کرده است که نمی‌تواند تحریم‌های ثانویه امریکا را تحمل کند.