• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:45

    غفاری: اگر باز هم استقبال شود و از پنج میلیون مخاطب فراتر رویم سیستم سخت‌افزاری خود را ارتقاء می‌دهیم. ارتقاء در این زمینه هزینه زیادی دارد و شرکتی خصوصی مثل ما نمی‌تواند ریسک کند و بعد با عدم نتیجه مواجه شود.