• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/26 ساعت 11:39

    «رفع نگرانی از بازارها با تزریق ۶۰ میلیارد دلاری» #بازار_سرمایه #بانک_مرکزی #پتروشیمی #سازمان_بورس http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۶٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۲-٪db٪b۶٪db٪b۰-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪a۷/ …