• زنگنه: از مدیران شرکت پرگس پرسیدم آیا با این شرایط (تحریم) می‌توانید سرمایه بیاورید و قرارداد را اجرا کنید؟ قول دادند که پروژه را اجرا کنند.