• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/26 ساعت 11:20

    #آذری_جهرمی در گفت و گو با #اعتماد: اقدام جدیدی در مقابله با #فیلترشکن‌‌ها آغاز نشده و روال همان است که از دی ماه وجود داشته است. مقابله با این حجم درخواست فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نیست و پیچیدگی بسیار بالایی دارد. حدود یکماه قبل این چالشها را به مقامات ذیربط منعکس نموده‌ایم