• مواد غذایی غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شود: مدیرکل اداره استاندارد تهران از نظارت بازرسان بر مواد‌غذایی پرمصرف در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: مواد غذایی غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شود. http://dlvr.it/QT۴NCb