• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/26 ساعت 07:02

    این یافته میتواند برای تصفیه ابهای الوده به ارسنیک بسیار ارزشمند باشد. پیشتر نیز نقش گیاهان در تصفیه اب خصوصا نی تالاب گزارش شده بود ولی نقش خزه دریایی در حذف ارسنیک راههای جدید برای تصفیه ابهای الوده مشخص میکند و باز یکی دیگر از خدمات ارزشمند #طبیعت را برای ما اوری میکند.