• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:48

    غفاری: در حال اضافه کردن قابلیت ابرگروه هستیم. محدودیت افراد در گروه‌ها را از بین خواهیم برد و یا محدودیت را خیلی کم خواهیم کرد. ابرگروه قابلیت خیلی مهمی است. قابلیت‌های دیگر هم مثل بات‌ها و … به مرور اضافه خواهد شد. خدمات بومی مثل پرداخت و … نیز در آینده در دستور کارمان است.