• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/26 ساعت 21:21

    نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین‌المللی نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس انگلیس امضا شد ایرنا