• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/26 ساعت 12:30

    «حمله زودهنگام از جناح راست» گزارش معصومه اصغری درباره آغاز موج تخریب شهردار جدید تهران http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۵۸۷/ …