• زنگنه در حال سخنرانی مهمی است. خطاب به همسایگانی که از تحریم ایران خوشحالند گفت: «ایران بالا و‌ پایین زیاد دیده است. آنهایی که بیشتر از ۵۰ سال تاریخ ندارند خوشحال نباشند. آنهایی که داعش تا دروازه پایتخت شان رفت.» / حرفهای وزیر نفت ادامه دارد.