• تولید نفت از میدان کرنج از سال ۱۳۴۳ شروع شده است و ۱۱ میلیارد بشکه نفت درجا دارد. در حال حاضر هم ۱۲۷ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند. دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه در روز و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ده سال آینده از اهداف HOA امروز است./۲