• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/26 ساعت 20:46

    جویند همه هلال و من ابرویت گیرند همه روزه و من گیسویت از جمله‌ی این دوازده ماه تمام یک ماه مبارک است و آن هم رویت …! منسوب به ظهوری ترشیزی