• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/25 ساعت 09:52

    تو نمی‌میری همچون پرچمی که سربازان بسیاری در آن شلیک کرده باشند هر شب به هنگام باد ماه را از خود عبور میدهی در تو سر گوزنی را دیدم که هنوز شاخهایش به سمت کوهستان کج بود چشمه‌ای که پرندگان زیادی را شیر میداد چطور می‌تواند مرگ از تو تنها گودالی را پر کند - ابوصلاح کشته شد #بروسان