• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/25 ساعت 02:17

    غیرتِ کُردیم‌آن‌چنان درونم نعره می‌زند که هیچ مصلحت اندیشی،آرامم نمی‌کند!شمایانی که یک تویئت به اعتراض رفتاری،دوراز هردیدگاه تاب نیاورده و‌جهت اثبات حقانیت خویش ریتوئیت کرده که ناسزا بگویید،لحظاتی که من ازوضع ترسناک و‌سخت سرپل‌ذهاب و‌مردمانش مدام می‌نوشتم که به گوش برسد،کجابودین؟