• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 09:24

    انتقادات نسبت به بیانیه منتسب به خبرگان رهبری، سبب شد تا سایت مجلس خبرگان روز گذشته عنوان بیانیه مذکور را اصلاح کند و بنویسد «واکنش رئیس مجلس خبرگان به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام»