• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 21:41

    «وظیفه مراجع صنفی کاهش هزینه مبادله است» اصناف یک سیستم اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌است که بررسی آن به ابعاد مختلفی از پژوهش اقتصادی مربوط می‌شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۸٪d۹٪۸a٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪b۹-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸a-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸a٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …