• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 15:19

    «نجفی قدسی: مظالم رژیم پهلوی برای جامعه به ویژه نسل جوان تبیین شود» نجفی قدسی با بیان این که برخی مسائل به دلیل ناآگاهی نسل جوان و جامعه از مظالم رژیم پهلوی است، گفت: رضا خان در حق این کشور بسیار جفا کرده است اما این موضوعات برای جامعه به ویژه نسل … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۱٪da٪۹۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۹٪be٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸/ …