• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 15:16

    «آیت‌الله العظمی جوادی آملی: دفاع از قرآن واجب عینی … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۲٪db٪۸c٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۹٪d۸٪b۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۱/ …