• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 21:33

    «برگزاری انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ماند» در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، مجددا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در دوره پنجم شد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪da٪af٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪db٪۸c/ …