• یک معلم در فسا استان فارس موهای ۹ تا از دانش آموزاش رو کوتاه کرده رییس آموزش و پرورش فسا هم گفته موهای بلند تعدادی از دانش آموزان موجب مزاحمت برای سایر دانش آموزان که در نیمکت پشت سر آنها نشسته بودند میشد برای همین معلم موهاشون رو کوتاه کرد