• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 23:23

    فردوسی آموزگار بزرگ زندگی است کم سن‌ترین نقال ایران از حماسه‌های شاهنامه و اساطیر آن می‌گوید http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۷۱۸۳ …