• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/02/25 ساعت 08:48

    کارکرد «سرمایه اجتماعی» در نظام اقتصادی ایران نادیده گرفته می‌شود. نگاهی به اتفاقات سالهای گذشته و بازخورد تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت در کشور، به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که با کمال تاسف عملاً سرمایه اجتماعی به افول گرویده و به جرات می‌توان گفت که فروریخته است.