• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 12:30

    «تبانی در اتاق‌عمل» گزارش سمیرا حسینی درباره پیشنهادهای همکاری شرکت‌های تجهیزات پزشکی به برخی از پزشکان http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۴۶۶/ …