• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 15:25

    «کتاب «نقد ادله خلافت» رونمایی شد» کتاب «نقد ادله خلافت» اثر آیت‌الله نجم‌الدین طبسی در مورد استنادات اهل سنت به قرآن برای موجه جلوه دادن خلافت شیخین، رونمایی شد. http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۲٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …