• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/02/25 ساعت 19:51

    برخی دوستان تذکر دادند که اخراج نبوده درخواست خروج موقت از سفیره، من معتقدم اخراجه البته کمی محترمانه