• عصر فردا HOA (سرفصل قراردادی) توسعه میدان کرنج بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی پرگس امضا می‌شود. | قطعا این کنسرسیوم متاثر از تحریم‌های امریکا نیست.