• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 15:12

    «اعزام ۱۲۰ استاد تفسیر به سراسر کشور در ماه رمضان» عضو هیئت مدیره مجمع عالی تفسیر از اعزام ۱۲۰ استاد تفسیر در ماه مبارک رمضان به سراسر کشور برای برپایی جلسات تفسیری خبر داد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪db٪b۱٪db٪b۲٪db٪b۰-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵/ …