• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 19:09

    «احیای قنات‌ها ارزان‌ترین سرمایه گذاری برای آب … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪ad٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۸/ …