• پرداخت پاداش بازنشستگی ۶۰۰ میلیونی به ۲۰۰ مقام دولتی: به گفته رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در حالی که سال گذشته۲۰۰ مقام دولتی پاداش بیش از ۶۰۰ میلیون تومانی گرفته‌اند، دولت بر خلاف مصوبه مجلس، افزایش حقوق کارمندان را به جای ۲۰ درصد، بین ۱۲ تا ۶ درصد… http://dlvr.it/QSqdf۶