• تصاویری از برخی اعتراضات به ساخت پتروشیمی در دشت سقاوه بویراحمد، بخش زیادی از معترضان به ساخت این پتروشیمی از اهالی روستاها و عشایر این منطقه هستند.