• برجام منفعت اقتصادی نداشته اما باید به هر قیمتی حفظ شود!: روزنامه اعتماد در یادداشتی به موضوع برجام پرداخته و در عین ناباوری مواردی از این قبیل را مطرح کرده که اصلا مهم نیست اگر برجام هیچ منفعت اقتصادی برای ما نداشت یا اینکه تحریم‌هایی پس از خروج آمریکا… http://dlvr.it/QSqzt۱