• جای دستگاه‌های حاکمیتی بودم حقوقدانان و قضات شهیر را به کار می‌گرفتم تا مبحث #نفوذ را از منظر حرفه‌ای جرم انگاری مجدد کنند. فصل جرایم ضدامنیت داخلی وخارجی قانون مجازات دربعضی عناوین جدید مثل شبکه سازی و ایجاد تغییرات ساختاری کارگشا نیست. #جاسوسی، #دوتابعیتی