• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/24 ساعت 18:29

    «چشمه‌های آب شیرین در بخش بستری خلیج‌فارس قابل شناسایی است» http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪ac٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۱/ …