• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 18:52

    مرادی،رییس سازمان بسیج فرهنگیان آموزش‌وپرورش درواکنش به اظهارات رییس سازمان بسیج مستضعفین درباره ورود یک یا دو بسیجی به مدارس برای کمک به اولیا و کادر آموزشی:به لحاظ مبانی مشکلی برای کمک هیچ یک از دستگاه‌ها ازجمله بسیج وجود ندارد به این شرط که درمسیر تحقق تعلیم و تربیت باشد-ایلنا