• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 11:37

    آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور: ۱۱ مدیر در وزارتخانه‌ها که در پایان سال ۹۶ بازنشسته و پاداش خدمت دریافت کرده بودند، به کار بازگشتند؛ بازگشت به کار پس از دریافت پاداش خدمت در عرف اداری پسندیده نیست خانه ملت