• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/24 ساعت 18:52

    «۱۰ میلیون بدمسکن در انتظار طرح ملی بازآفرینی … http://jahaneghtesad.com/٪db٪b۱٪db٪b۰-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪af٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۸٪b۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۲/ …