• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/24 ساعت 14:58

    «نگرانی از موقعیت نامطلوب اسرائیل در دو سال آینده و انتقال زودهنگام سفارت آمریکا به قدس» #سفارت_آمریکا #قدس #سوریه #لبنان #عراق http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸/ …