• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 11:00

    «از فاطمی به بهشت» گزارش معصومه اصغری درباره انتخاب محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۴۵۱/ …