• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/24 ساعت 10:07

    وزیر ازتباطات هم برگزاری مراسم افطاری با بودجه این وزارت خانه را ممنوع کرد.