• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 18:29

    اعتراض جمعی کارگران هپکو اراک که از روز گذشته در واکنش به بی‌توجهی بخش خصوصی کارخانه به وضعیت شرکت و پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز شده بود، امروز نیز ادامه دارد. به‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی این کارگران راه آهن شمال جنوب را بستند ایلنا