• گوینده بخش خبری ساعت‌ ۹صبح رادیو پیام بعداز خبری مرتبط بافرصت دادن‌برای حفظ برجام با لحنی مثبت خواند:«وزیر نفت امارت گفت:تحریم ایران تاثیری در تولید نفت اوپک نداردزیرا این اولین بار نیست که شرایط تحریم برای عضوی از اوپک پیش می‌آید»وقتی ندانی این خبر علیه ایران است تقصیر نداری!